Osallisuuden voima perhekuntoutuksessa

Osallisuus on yksi aikamme keskeisistä käsitteistä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Osallisuuteen liittyy kiinteästi ajatus mahdollisuudesta vaikuttaa omaan elämään sekä yksilötasolla että yhteisöissä. Osallisuuden myönteinen voima liittyy sen luomiin mahdollisuuksiin oman toimijuuden vahvistamisessa.

Meillä Perhepalvelut Oivassa osallisuus on yksi keskeisimmistä toiminnan kulmakivistä. Osallisuuden toteutumista tuetaan perhekuntoutustyössä, henkilöstöjohtamisessa ja toiminnan kehittämisessä. Perheiden kanssa työskenneltäessä osallisuus tarkoittaa suhdetta, jossa asiakkaan asiantuntijuus oman elämänsä suhteen on ehdottoman tärkeässä roolissa. Vaikutusmahdollisuudet ja aito kokemus kuulluksi tulemisesta luo myönteistä sitoutumista muutokseen. Osallisuuden tukeminen haastaa samalla auttajaa omassa työssään ja ohjaa reflektoimaan omaa ammatillista toimintaa koko ajan.

Henkilöstöjohtamisessa osallisuus näkyy mahdollisuutena suunnitella ja kehittää omaa työtä, mutta myös vaikuttaa työyhteisön toimintaan ja dynamiikkaan. Osallisuuteen työyhteisössä liittyy siten vaatimus aktiivisesta toimijuudesta ja vastuunotosta. Nämä tekijät tekevät osallisuudesta kiehtovan elementin työyhteisön dynamiikkaan. Osallisuuden ylläpitäminen ja vahvistaminen merkitsevät esimiehille mahdollisuutta tarkastella omaa toimintaa, asettua dialogiin ja samalla haastetta viedä asiat päätöksentekoon saakka työyhteisön toimivuuden takaamiseksi.

Kehittämisen näkökulmasta osallisuus hyödyntää parviälyä. Vain ani harvoin innovaatiot syntyvät yhden ihmisen ajattelun tuloksena. Pikemminkin kyse on yhteisestä ajatteluprosessista, jossa vuorovaikutus synnyttää uusia tapoja toimia ja ajatella. Vaikuttavuus on osallisuuden tapaan yhteisen ajattelun ja toiminnan tulos ja nämä kaksi tärkeä käsitettä kulkevatkin sujuvasti yhdessä samaan suuntaan.

Johtamisen näkökulmasta katsottuna osallisuuteen kannattaa panostaa, koska se lisää työn mielekkyyttä ja haastaa johtajaa toimimaan dialogisessa suhteessa oppijana työyhteisössä. Uskon, että tästä teemasta on luettavissa ajatuksiani myös tulevaisuudessa.