Päihdeperhekuntoutus

Perhepalvelut Oivan ympärivuorokautinen intensiivinen päihdeperhekuntoutus on palvelu perheille, joissa vanhempien riippuvuussairaus aiheuttaa haittaa lapsen ja koko perheen elämälle.

Perhepalvelut Oivan päihdeperhekuntoutuksessa on kolme keskeistä osa-aluetta.

Päihdetyöskentely on vanhemman kanssa käytävää prosessina etenevää viikoittaista yksilötyöskentelyä. Työskentelystä vastaa Oivan päihdetyöntekijä. Vanhemman kanssa tehdään tästä työskentelystä sopimus, missä määritellään se mihin vanhempi päihdetyöskentelyssä sitoutuu. Päihteettömyys on ehdoton edellytys kuntoutukselle. Sopimuksessa sovitaan tarkasti siitä mikä on retkahdus ja mitä siitä seuraa. Päihdekuntoutuksessa vanhempaa tuetaan käymään vertaistuen ryhmissä.

Päihdetyöskentelyssä hyödynnetään ammattimaisesti 12 askeleen toipumisohjelmaa.  Ammattimaisessa käytössä ohjelmaa hyödynnettäessä on mukana vahva ohjaus sekä työskentelyn tavoitteellisuus. Työskentelyssä asiakas tekee myös kirjallisia tehtäviä toipumisohjelman mukaisesti. Tehdyt tehtävät puretaan yhdessä työntekijän kanssa. Tavoitteena on purkaa toipumisen esteenä olevia kieltoja ja selityksiä, jonka myötä asiakas havahtuisi näkemään oman sairautensa ja tämän kautta löytämään sisäistä motivaatiota oman toipumisen eteen työskentelyyn. Päihdekuntoutukseen lähdettäessä ihmisen motivaatio kumpuaa usein ulkoisesta pakotteesta, kuten puolison, työn tai lastensuojelun puuttuessa tilanteeseen. Päihdetyöskentelyssä riippuvuussairaus tehdään asiakkaalle näkyväksi ja sairauden ymmärtämisen kautta asiakas ymmärtää oman motivaation tärkeyden pysyvän muutoksen saavuttamisessa. Työntekijän yhtenä tehtävänä on auttaa asiakasta huomaamaan päihteiden käytön aiheuttamia ongelmia, mikäli asiakkaalla itsellään on siinä vaikeuksia. Lisäksi rakennetaan uskoa siihen, että apua on mahdollista saada ja pohditaan, mikä voisi olla se taho, jonka varaan asiakas rakentaa toipumisensa kuntoutumisen päättymisen jälkeen. Tavoitteena on myös asiakkaan sitoutuminen avun vastaanottamiseen ja työskentelyyn oman toipumisen eteen. Laaditaan kirjallinen suunnitelma siitä, miten asiakas ylläpitää toipumista kuntoutusjakson päättymisen jälkeen.

Päihdetyöskentelyn yksi osa-alue on psykoedukaatio. Asiakkaalle ja hänen läheisilleen annetaan tietoa päihderiippuvuudesta ja kerrotaan mm. päihderiippuvuuden sairauskäsitteestä, riippuvuuden tunnistamisesta ja sairauden etenemisestä.

Läheistyöskentely: Jokaisen perheen tilanne on ainutlaatuinen ja yksilöllinen, jossa läheisillä on erilaisia rooleja riippuvuussairaan rinnalla. Läheistyöskentelyssä keskiössä on kohtaaminen ja kuunteleminen. Työskentelyssä teemoina ovat kriisi ja tunteiden säätely, selviytymiskeinojen tarkastelu, sosiaalinen tuki ja voimavarat sekä jatkotuen pohdinta. Läheisillä on mahdollisuus osallistua myös Oivan järjestämään läheisille suunnattuun vertaistukiryhmään.

Arki

Arjen rakenne antaa hyvät mahdollisuudet ja edellytykset harjoitella lapsen kasvua ja kehitystä tukevaa päihteetöntä arkea. Oivassa autetaan ja tuetaan vanhempia toimimaan toisin ja opettelemaan uusia ongelmanratkaisutaitoja. Arki päihdeperhekuntoutuksessa rakentuu samalla tapaa kuin perheterapeuttisessa perhekuntoutuksessa viikko-ohjelman ja ennalta sovittujen työskentelyiden rytmittämänä.

Pari- ja perheterapeuttinen työskentely

Oivan päihdeperhekuntoutuksessa perheessä työskentelee perhepsykoterapeutti. Hän tapaa perhettä viikoittain erilaisilla kokoonpanoilla. Perhepsykoterapeutti on mukana myös kuntoutuksen tavoitekeskusteluissa kerran viikossa.

Päihdesairaus vaikuttaa negatiivisella tavalla perheen vuorovaikutukseen ja dynamiikkaan. Vuorovaikutus on voinut ajautua umpikujaan ja tähän perheterapia voi tuoda uuden väylän päästä eteenpäin. Perheterapeuttisessa työskentelyssä päähuomio on perheen vuorovaikutuksessa, dynamiikassa ja perheenjäsenten keskinäisissä suhteissa. Vanhemman päihteidenkäytön vaikutukset lapsen näkökulmasta ovat keskiössä työskentelyssä. Perheterapiassa autetaan lasta kuvaamaan omia kokemuksia itselleen ja ikätasolleen sopivalla tavalla. Autetaan lasta erilaisin menetelmin kuvaamaan tunteita ja ajatuksia, mitkä liittyvät vanhemman päihteiden käyttöön.

Pariterapeuttisessa työskentelyn keskiössä on päihteiden käytön vaikutukset läheisiin ihmissuhteisiin sekä vanhemmuuteen ja parisuhteeseen liittyvät teemat. Työskentelyssä teemoina häpeä, syyllisyys, salailu, kulisissien ylläpidon vaikutus lähisuhteisiin ja mahdollinen läheisen sairastuminen.

Ota yhteyttä

Oletko kiinnostunut palveluistamme tai haluatko kysyä lisää? Haluatko mukaan toimintaamme?

YhteystiedotPerhehoitajaksi?Tukiperheeksi?Meille töihin?

Perhepalvelut Oiva – Vaikuttavia palveluita valtakunnallisesti

Oiva Jyväskylä

Rasinrinne 5 A 1
40320 Jyväskylä
p. 044 491 0037 (24 h)

Instagram

Oiva Lempäälä

Tampereentie 414 G 54
33880 Lempäälä
p. 040 678 4184 (24 h)

Instagram

Oiva Vantaa

Lautamiehentie 15-17 B 57
01510 Vantaa
p. 040 193 3179 (24 h)

Instagram

Oiva Espoo

Tähtimötie 2 C 32
02620 Espoo
p. 040 540 0032 (24 h)

Instagram

Oiva Perhehoito ja Oiva Tukiperhetoiminta

Elisa Muurinen
Perhehoito
p. 040 844 5770

Satu Hakanen
Tukiperhetoiminta
p. 040 704 2882

Instagram

Ikäihmisten perhehoito

Elisa Muurinen
p. 040 844 5770

Instagram

Paikkakyselyt

Mari Tirkkonen
p. 044 486 3078
mari.tirkkonen(at)perhepalvelutoiva.fi

Janne Kankaanniemi
p. 044 901 0235
janne.kankaanniemi(at)perhepalvelutoiva.fi

Facebook

Perhepalvelut Oiva Facebookissa

Facebook